Kategori arşivi: KUBBEALTI MEKTEBİ

TABAKAT ÇALIŞMAMIZ HAKKINDA ‘KUBBEALTI OKUMALARI’ BİTMİŞTİR

“Ruznâme” türümüzde telif edilen TABAKAT çalışmalarımızın okumaları hakkında KUBBEALTI MEKTEBİ’nin kıymetli büyüklerinden SAMİHA AYVERDİ, YAHYÂ KEMAL, NİHAD SÂMİ BANARLI gibi üstadların okunmaları tamamlanmıştır. Notlarımız alınarak bu şahısların İSLAM BİLGİ EVRENİ  dairesinde yerleri belirlenmiştir.

22 AĞUSTOS 2016 tarihinden itibaren ATTİLÂ İLHAN tetkik edilecektir.

Okuyucularımıza özenle duyurulur.

Sayfa İdaresi…. 

Reklam

RUZNÂME 21 AĞUSTOS 2016

ruznameNihâd Sâmi Banarlı Hakkında Son Söz

Nihâd Sâmi Banarlı, 20. Asrın buhranlı zamanında kalemiyle cehaletin karanlık çehresine savaş açmış irfan abidesidir. O ilim, irfan ve sanat adamıdır. İlmî, irfâni ve sanâtî mülahazalarıyla nesillerin muallimi olmuş, canından çok sevdiği Müslüman Türk gençliğinin yol göstereni, elinden tutanı ve yol açıcısı olmuştur. Bu yönüyle bir akıncı beyidir.

Nihâd Sâmi Bânarlı’nın irfan dünyamıza hizmetlerinin en büyüğü, belki de; Yahyâ Kemal’dir. Yıllarını vakfettiği Yahyâ Kemal’in şiirden nesre kadar uzanan tüm çalışmalarını özen ve dikkatle ayıklamış, tasnif ve tertip ederek neşrine yardım etmiştir.

O, Edebiyat hocasıdır ve aynı zamanda Edebiyat tarihçisi. Edebiyatımızın “edeb” telakkisini kuşanan bu adam, düşünce mahzenlerinde yıllarını harcayan, Batı içtimai dünyasından milletimizin kıymetlerini tefrik eden “tecrit” adamıdır. O’nun tecrit hamlesi, hakikati bâtıldan ayırma nev’inden tezahür etmiştir.

Okumaya devam et

RUZNÂME 20 AĞUSTOS 2016

ruznameNihâd Sâmi Banarlı Okumaları -12-

Nihâd Sâmi Banarlı ve Türkçemiz -2-

Türkçenin Sırlarından Notlar

Dilleri dil yapanlar, birtakım alaylı hatta âlim dilciler değil, milletlerdir; milletlerin, dile bir güzellik ve bir güzel ses vermek için yaratılmış, kadın, erkek, adsız evlâtlardır. Bir de milletlerin dillerini seven, anlayan ilâhi bir güzellikle kullanan, büyük şâirlerdir. Esâsen bir millet için büyük şâir demek, milletinin dilindeki güzel sesi duyan ve duyuran insan demektir. (Türkçenin Sırları s. 37)

Okumaya devam et

RUZNÂME 19 AĞUSTOS 2016

ruznameNihâd Sâmi Banarlı Okumaları -11-

Nihâd Sâmi Banarlı ve Türkçemiz -1-

Ey Okuyucu! Kelimelerin sırlı manalarıyla seslenmek isterim sana. Ne bir mübalağa, ne de kuru ve manasız cümleler yığını… Sadece mana ve mevzu bütünlüğü. Harfler kelimeleri, kelimeler fikirleri doğurur. Kelimeler… Kelimeler… Kelimeler… İnsanı, zirveye çıkaran da kelimeler, zirveden uçuruma sürükleyen de… Kelimeye hücum, lisana hücum, lisana hücum da vatana ve tabii olarak tefekkür âlemimize hücum. En acımasız ve manasız meşgale; Lisân müdahaleciliği. Lisâna müdahale; varlığa, insana, hayata müdahale. Bu cümlelerin bendeki ilham mimârı Nihâd Sâmi Banarlı’dır. Yıllar önce okuduğum şaheser tadındaki eseri; Türkçenin Sırları… Bu eser, güzel Türkçemizin sırlı dünyasına açılan bir pencere, Türkçe düşmanlarına ilân edilen irfan savaşının hücumnâmesi… ve Türkçe dostlarının yüreğine su serpen müsbet bir beyannâme.

Okumaya devam et

RUZNÂME 18 AĞUSTOS 2016

ruznameNihâd Sâmi Banarlı Okumaları -10-

Edebiyat Sohbetlerinden Notlar

İrfan köprüsünün mimarı Nihâd Sâmi Banarlı’nın kayda değer bir kitabı da: Edebiyat Sohbetleri’dir. Edebiyat hakkında mülahazalardan oluşan bu eser sahasında nev-i şahsına münhasır bir kalite ve derinliktedir.

Bu yazımızda kitaptan bazı yazıları önemine binaen iktibas yapacağız. Bu yazıların ilki; BİR TERKÎBİN KIYMETİ başlıklı yazıdır. Bu yazıda Nihâd Sâmi Banarlı’nın yanına gelen bir takım uyanık gençler üstada şu suale sormuşlardır: “Biz milliyetimize mi, yoksa dînimize mi bağlanmalıyız?” Bu sual karşısında Nihâd Sâmi’nin cevabı gayet nettir. “Ne Türklükten vazgeçeceğiz, ne de İslamiyet’ten.”

“Kişi kavmini sevmekle kınanamaz.” buyuran Hazreti Peygamber, bir kimsenin kendi cemiyetini, kendi milletini muvazeneyi kaçırmadan sevmesini emretmiş, bunda mahzur görmemiştir. İslamiyet’in milliyetçiliği; müsbet milliyetçiliktir. Menfi milliyetçilik ise kavmiyetçilik olup, bu ırkçılık manasındadır ve dinimiz bu zebaniliği şiddetle yasaklamıştır.

Okumaya devam et