TABAKAT ÇALIŞMASI MEVZU HARİTASI

FİHRİST

Takdim

Maksat

Usul

MEVZU HARİTASI

MEVZU HARİTASININ İZAHI

A-ANA HARİTA

1-Şahsiyetler tabakatı

2-Külliyat tabakatı

3-Kur’an ilimleri tabakatı

4-Tevhid ilimleri tabakatı

5-Beşeri ilimler tabakatı

6-Müspet ilimler tabakatı

7-Tefekkür tabakatı

8-Sanat tabakatı

B-ÇERÇEVE

1-Şahsiyetler çerçevesi

2-Külliyat çerçevesi

3-Kur’an ilimleri tabakatına ait çerçeve

4-Tevhid ilimleri tabakatına ait çerçeve

5-Beşeri ilimler tabakatına ait çerçeve

6-Müspet ilimler tabakatına ait çerçeve

7-Tefekkür tabakatına ait çerçeve

8-Sanat tabakatına ait çerçeve

9-Eser çerçevesi

TAKDİM

Kadim müktesebat ile münasebetimiz kesildi; ilim, irfan ve tefekkür geleneğimiz neredeyse unutuldu. Tabakat eserleri ve mecrası da bunlardan birisi…

Batı; İslam ilim, irfan ve tefekkür geleneğindeki tabakat mecrasını (ve çeşidini) ansiklopediye çevirdi. Ansiklopedi, kuru bilgi kaynağı haline getirildi ve anlamsızlaştırıldı.

Müslümanlar ansiklopediyi benimsedi ve fikri ve ilmi faaliyetler akamete uğradı. Tabakat geleneğimizin derinleştirilerek ihya ve devamı temin edilmelidir.

*

Tabakat, zamanın haritasıdır. Ümmetin zaman haritası, aynı zamanda hem müktesebat haritası hem de güzergah haritasıdır.

            Tabakat çalışması, muayyen bir devirde ümmetin tetkik, telif, keşif müktesebatının haritasının çıkarılması, bu eserlerin müelliflerinin şahsiyet ve mücadelesinin kayıt altına alınması, eser ve müellifin sonraki devre intikalinin temini için hayati bir mecradır.

            Tabakat çalışmasıyla ümmetin muayyen bir devirdeki fikir, ilim, irfan, tefekkür, sanat sahalarındaki kudret ve zafiyetinin resmi çekilir. Böylece neler yapabildiğimiz ve neleri yapamadığımız sarahat kesbeder. Eksiklerimiz açıkça görüleceği için; hangi sahada neler yapmamız gerektiği de vuzuha kavuşur.

            Bütün bu tespit ve teşhislerden sonradır ki ümmetin ihtiyaç listesi; bu ihtiyaçları karşılayacak olan alim, arif, mütefekkir ve sanatkarlarının çalışmaları için güzergah haritası ortaya çıkar.

*

            Son iki asırdır ümmet batının felsefesi, bilimi ve sanatı tarafından ruhi, zihni, akli işgale maruz kaldı. Akl-ı Selimin yerini pozitif akıl, İslam İlim Telakkisinin yerini pozitif bilim telakkisi, kadim müktesebattaki usul yerini batının metodu aldı. Pozitif akılla, pozitif bilim çerçevesinde ve batı metodolojisiyle İslam’a ve ümmetin meselelerine muhatap olmak, oryantalist bir bakış ve anlayıştır.

            “Ne” okuduğumuz kadar “ne ile” okuduğumuz da mühimdir, bu meyanda akl-ı selim yerine pozitif akılla okumaya başladığımız Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyyeden ilahi muradın dışında ve uzağında anlamlar devşirmeye başladık.

            Son devir Tabakat çalışması, oryantalist taarruz ve epistemolojik işgale karşı başlatılacak en büyük müdafaa hattı olacaktır. Böylece asli kaynaklarımıza, usulümüze ve akl-ı selimimize avdet etmenin imkanları hazırlanacaktır. Bunu mümkün kılacak şahsiyet altyapısı meyanında ruhi, zihni, akli, hissi haritalarımız yeniden çizilecek; bilgi, ilim, irfan, hikmet, tefekkür, sanat sahalarındaki çerçeveler yeniden oluşturulacaktır.

MAKSAT

1-Ümmetin (öncelikle Türkiye’nin) yirminci asır müktesebatını tespit etmek

*Ümmetin yirminci asır müellif listesini çıkarmak

*Ümmetin yirminci asır müktesebatını tespit etmek

*Yirminci asır müktesebatının mevzu haritasını tespit etmek

2-Ümmetin yirminci asır müktesebatının tahlilini yapmak

*Yirminci asır müktesebatının kaynaklarını tespit etmek

*Yirminci asır müktesebatının anlayış çerçevesini tespit etmek

*Yirminci asır müktesebatındaki batı tesirini teşhis etmek

3-Ümmetin yirminci asır müktesebatını tertip ve tedvin etmek

*Yirminci asır müktesebatını tertip ve tedvin ederek kullanılabilir hale getirmek

*Yirminci asır müktesebatının mevzu haritasını çıkarmak, hangi mevzuun hangi müellifte, hangi külliyatta, hangi eserde hakkıyla izah edildiğini tespit etmek

*Müktesebat tertip ve tedvin edilerek eksiklerimizin tespitini yapmak

4-İslam ilim mecrasının yeniden açılmasına imkan hazırlamak

*İslam ilim mecrasının nerede kaldığını tespit etmek

*İslam ilim mecrasının kadim müktesebat ile irtibatının neden kesildiğini tespit etmek

*İslam ilim mecrasının yeniden açılması için altyapı çalışmaları yapmak

5-İslam tefekkür mecrasının yeniden açılmasına imkan hazırlamak

*İslami tefekkürün üzerindeki felsefi tasallutu ortadan kaldırmak

*Saf İslami tefekkürün altyapısını oluşturmak

*İslami tefekkür mecrasına katkı sağlayan yirminci asır müktesebatını tedvin etmek

*İslam tefekkür mecrasının açılmasına katkıda bulunmak

6-İrfan mecrasının ihyasına ve hayata vaziyet etmesine katkıda bulunmak

*İrfan mecrasının yeniden ihyasına fikir ve ilim çerçevesinde katkıda bulunmak

*Bilgi, ilim, tefekkür telakkilerini irfan kaynaklarına bağlamak

*İlim ve tefekkürü irfan havuzunda yıkamak ve asli mihrakına bağlamak

7-Ümmetin yirminci asır tarihini yazmak

*Tarihin özü, tefekkür tarihidir

*Tüm hadiseler, tefekkürün veya tefekkürsüzlüğün tezahürüdür

*Ümmetin yirminci asır tarihi yazılmamıştır

*Ümmetin yirminci asır tefekkür tarihini yazmak

8-Ümmetin yeniden medeniyet yürüyüşünü başlatmak

*Mağlubiyet tarihinin teşhis ve tenkidini yapmak

*Kudret ve zafiyet sahalarını tespit etmek

*Medeniyet inşası için altyapıyı hazırlamak

*İslam medeniyet tasavvurunu oluşturmak

*Medeniyet yürüyüşünü başlatmak

ÇALIŞMA USULÜ

1-Çalışma planını (mevzu haritasını) müzakereye açmak, geliştirmek ve nihai şeklini vermek

*Müzakere başlangıcı olarak bir mevzu haritası oluşturmak

*Başlangıç haritasını azalara ve kamuoyuna dağıtmak

*Müzakereleri yürütmek

*Nihai mevzu haritasını oluşturmak

2-Çalışma sahaları tespit ve tertip etmek

*Nihai mevzu haritası üzerinde çalışma sahalarını tespit etmek

*Çalışma sahalarını mevzu haritasındaki tertibe riayet ederek nizami bir çerçeveye kavuşturmak

3-Çalışma heyetleri oluşturmak

*Çalışma sahaları için çalışma heyetler oluşturmak

*Çalışma heyetleri arasındaki irtibat ve işbirliğini temin etmek

4-Çalışmaları basılmadan önce tenkit ve teklif için üyelere göndermek ve katkılarını almak

*Çalışma heyetlerinin eserlerini tüm azalara göndermek, değerlendirmelerini almak

*Katkıda bulunmak isteyen azaların tekliflerini eserle telif ve terkip etmek

5-Eserleri nizami bir tertip içinde neşretmek

*Müstakil bir yayınevi kurmak

*Nizami bir tertip içinde neşretmek

6-Tanıtım çalışmaları yapmak

*Eserleri kamuoyuna sunmak ve tanıtmak

*Konferans, seminer, sohbet programları yapmak

MEVZU HARİTASI

A-ANA HARİTA

1-ŞAHSİYETLER TABAKATI

1-1-Şahsiyet çeşitleri

1-1-1-Arifler

1-1-2-Alimler

1-1-3-Mütefekkirler

1-1-4-Münevverler

1-1-5-Sanatçılar

1-1-6-Hareket adamları

1-2-Şahsiyetler listesi

1-2-1-Alfabetik liste

1-2-2-Tasnife göre liste

1-2-3-Tarihe göre liste

2-KÜLLİYAT TABAKATI

2-1-Külliyatlar listesi

2-1-1-Büyük Doğu külliyatı

2-1-2-Risale-i Nur külliyatı

2-1-3-Diriliş külliyatı

2-1-4-Cemil Meriç külliyatı

2-1-5-Fikirteknesi külliyatı

2-1-6-Seyyid Ahmet Arvasi külliyatı

2-1-7-Oryantalist külliyat

2-1-8-Diğer külliyatlar (Tetkik ve tespit edilecek)

2-2-Külliyat muhtevası

2-2-1-Ana muhteva

2-2-2-Muhteva haritası

2-2-3-Mevzu haritası

3-KUR’AN İLİMLERİ TABAKATI

3-1-Tefsir ilmi

3-2-Hadis ilmi

3-3-Siyer ilmi

3-4-Kelam ilmi

3-5-Fıkıh ilmi

3-6-Lisan ilmi

3-7-Maarif ilmi

3-8-Hal ilmi

3-9-Diğer ilimler

4-TEVHİD İLİMLERİ TABAKATI

4-1-Tasavvuf

4-1-1-Tarikat

4-1-2-Sohbet

4-1-3-Menakıp

4-1-4-Ahlak

4-1-5-Edep

4-1-6-Usul

4-2-Tevhid

4-2-1-Tevhid

4-2-2-Vahdet

4-2-3-Şirk

4-2-4-Mutlak varlık telakkisi

4-2-3-Varlık telakkisi

4-2-4-İnsan telakkisi

4-2-5-Hayat telakkisi

4-3-Tekevvünat

4-3-1-Yaratılış

4-3-2-Taayyün

4-3-3-Tecelli

4-3-4-Tezahür

5-BEŞERİ İLİMLER TABAKATI

5-1-Ruhiyat

5-2-Ahlak

5-3-İçtimaiyat

5-4-Tababet

5-5-Siyaset

5-6-İktisat

5-7-Diğer ilimler

6-MÜSPET İLİMLER TABAKATI

6-1-Riyaziye

6-2-Matematik

6-3-Fizik

6-4-Kimya

6-5-Astronomi

6-6-Biyoloji

6-7-Diğer ilimler

7-TEFEKKÜR TABAKATI

7-1-Fikriyatlar (Külliyatlar)

7-2-Fikir cereyanları

7-3-Fikir keşif ve telifi

8-SANAT TABAKATI

8-1-Edebiyat

8-2-Şiir

8-3-Musiki

8-4-Roman

8-5-Hikaye

8-6-Seyahatname

8-7-Hal tercemesi (biyografi)

8-8-Sinema

8-9-Minyatür ve resim

8-10-Hat sanatı

8-11-Tezhip sanatı

8-12-Ebru sanatı

8-13-Diğer sanatlar

B-ÇERÇEVE

1-ŞAHSİYETLER ÇERÇEVESİ

1-1-Terceme-i hal

1-1-1-Hayat hikayesi

1-1-2-Ruhi hayatı

1-1-3-Fikri hayatı

1-1-4-İçtimai hayatı

1-1-5-Siyasi hayatı

1-2-Silsile

1-2-1-Tasavvuf silsilesi

1-2-2-İlmi silsile

1-2-3-Fikri silsile

1-3-Eserleri

1-3-1-Eser listesi

1-3-2-İlmi eserler

1-3-3-İrfani eserler

1-3-4-Fikri eserler

1-3-5-Sanat eserleri

1-3-6-Müessese eserleri (kurduğu müesseseler)

1-4-Mücadelesi

1-4-1-Fikri mücadelesi

1-4-2-Siyasi mücadelesi

1-4-3-İçtimai mücadelesi

1-5-Münasebetleri

1-5-1-Münasebet ağı

2-KÜLLİYAT ÇERÇEVESİ

2-1-Külliyatın tam listesi

2-1-1-Alfabetik liste

2-1-2-Kıymet ve ehemmiyet listesi

2-1-3-Telif tarihi listesi

2-2-Külliyatın tasnifi

2-2-1-Eser tasnifi

2-2-2-Mevzu tasnifi

2-2-3-Mecra tasnifi

2-3-Külliyatın külliyatı

2-3-1-Müellif ile ilgili yazılan eserler

2-3-2-Külliyat ile ilgili yazılan eserler

2-3-3-Fikriyatın tatbiki

2-3-4-Külliyatın tesir sahası

3-KUR’AN İLİMLERİ TABAKATINA AİT ÇERÇEVE

4-TEVHİD İLİMLERİ TABAKATINA AİT ÇERÇEVE

5-BEŞERİ İLİMLER TABAKATINA AİT ÇERÇEVE

5-1-Batı kaynaklı sosyal bilimler çalışmaları

5-1-1-Sosyal bilimler çalışmaları

5-1-2-Sosyal bilimlerin tenkidi

5-1-3-Sosyal bilimler-Beşeri ilimler eklektik çalışmaları

5-2-İslam merkezli beşeri ilimler çalışmaları

5-2-1-Beşeri ilimler mecrasının fikri zemini

5-2-2-Beşeri ilimler mecrasının ilmi zemini

5-2-3-Beşeri ilimler mecrasının irfani zemini

5-2-4-Beşeri ilimlerin kuruluş çalışmaları

5-2-5-Beşeri ilimlere dair kurucu teklifler

6-MÜSPET İLİMLER TABAKATINA AİT ÇERÇEVE

6-1-Batı kaynaklı pozitif bilimler çalışmaları

6-1-1-Pozitif bilimler çalışmaları

6-1-2-Pozitif bilimler tenkidi

6-1-3-Pozitif bilimler-Müspet ilimler eklektik çalışmaları

6-2-İslam merkezli müspet ilimler çalışmaları

6-2-1-Müspet ilimler mecrasının fikri zemini

6-2-2-Müspet ilimler mecrasının ilmi zemini

6-2-3-Müspet ilimler mecrasının irfani zemini

6-2-4-Müspet ilimlerin kuruluş çalışmaları

6-2-5-Müspet ilimlere dair kurucu teklifler

7-TEFEKKÜR TABAKATINA AİT ÇERÇEVE

8-SANAT TABAKATINA AİT ÇERÇEVE

9-ESER ÇERÇEVESİ

9-1-Eserin teknik hüviyeti

9-1-1-Baskı yeri, tarihi

9-1-2-ISBN numarası

9-1-3-Sayfa sayısı

9-2-Kaynak ve mensubiyet tasnifi

9-2-1-İslam ilim telakkisine tabi olanlar

9-2-2-Batı bilim telakkisine tabi olanlar

9-2-3-Eklektik telakkiye tabi olanlar

9-3-İslam bilgi telakkisindeki tarif ve tasnif

9-3-1-İrfan mecrasına ait

9-3-2-İlim mecrasına ait

9-3-3-Tefekkür mecrasına ait

9-3-4-Sanat mecrasına ait

9-4-İslam ilim telakkisindeki tarif ve tasnif

9-4-1-Kur’an ilimleri mecrasına ait

9-4-2-Tevhid ilimleri mecrasına ait

9-4-3-Beşeri ilimler mecrasına ait

9-4-4-Müspet ilimler mecrasına ait

9-5-Derinlik tarif ve tasnifi

9-5-1-Tercüme eser

9-5-2-Tetkik eser

9-5-3-Telif eser

9-5-4-Keşif eser

9-5-5-Terkip eser

MEVZU HARİTASININ İZAHI   180 başlık

Giriş

Mevzu haritasındaki her başlıktan ne kastettiğimizi kısaca izah etmek gerekiyor. Kastımızın ne olduğu meselesiyle birlikte o başlık altında neden ve nasıl bir çalışma yapılması gerektiğini izah ihtiyacı var. Çalışmaların nizami bir çerçevede yürütülebilmesi ve bir Tabakat külliyatı oluşturulması için izah lüzumu açık.

            Her başlığın izahı ile aynı zamanda içinde bulunduğu mevzu havzası ile irtibatını temin etme maksadına da matuf. Tertip ve tanzim ihtiyacı, mevzu haritasının gelişigüzel hazırlanmasına mani… Ortaya çıkması ümit edilen Tabakat külliyatından azami faydanın temin edilebilmesi, dikkatli bir tertip ve tanzim çalışmasını zaruri kılıyor.

A-ANA HARİTA

A-1-ŞAHSİYETLER TABAKATI

Giriş

            Şahsiyetler Tabakatı, yirminci asır Türkiye’sinde ilim, irfan, tefekkür, sanat ve hareket adamlarının listesini çıkarmaya matuftur. Bu Tabakat ile yirminci asır insan kaynaklarımız ve kadrolarımız ortaya çıkacaktır.

            Özet olarak fikir ve hareket adamlarımızın listesine sahip olmadığımız, derli toplu efkar-ı umumiyeye arz edemediğimiz için birçok müellif ve hareket adamı unutulmakta, eserleri de kütüphanelerin tozlu raflarına mahkum edilmektedir. Şahsiyetler Tabakatı oluştuğunda hem yirminci asır insan kadromuzla birlikte bir asırlık mücadele tarihimiz de vuzuha kavuşacaktır.

A-1-1-Şahsiyet çeşitleri

            Şahsiyet Tabakatının ilk taksimi şahsiyet çeşitleridir. Her dünya görüşü kendi muhtevasıyla mütenasip olarak bir umumi şahsiyet terkibi, bir de farklı sahalara münhasır şahsiyet terkipleri inşa etmiştir. Müslüman şahsiyet terkibi, Müslümanları diğer din ve dünya görüşlerinden tefrik eden umumi şahsiyet çeşididir. Bununla birlikte İslam’ın muhteva yekununa farklı mecralardan muhatap olan şahsiyet terkip ve çeşitleri mevcuttur. İslam’ın inşa ettiği şahsiyet çeşitlerinin nazari izahlarıyla birlikte yirminci asır Türkiye’sindeki canlı misallerini bilmemiz, tanımamız, faydalanmamız lazım.

A-1-1-1-Arifler

            Arif veya veli şahsiyet çeşidi, İslam’ın teklif ve inşa ettiği şahsiyet terkiplerinin zirvesidir. İslam’ın irfan mecrası ile meşgul olan bu şahsiyet çeşidi; bilgi, ilim, tefekkür ve sanatın mütekamil mümessilidir. İrfan mecrası; ilim, tefekkür ve sanat mecralarını beslediği için ayrıca mühimdir.

            Bu şahsiyet çeşidini arayacağımız havza, tasavvuftur. Ülkemizde ne kadar tarikat kolu olduğu, ne kadar veli şahsiyet terkibinin gerçekleştiği ve yaşadığı bilinmelidir.

A-1-1-2-Alimler

A-1-1-3-Mütefekkirler

A-1-1-4-Münevverler

A-1-1-5-Sanatçılar

A-1-1-6-Hareket adamları

A-1-2-Şahsiyetler listesi

A-1-2-1-Alfabetik liste

A-1-2-2-Tasnife göre liste

A-1-2-3-Tarihe göre liste

A-2-KÜLLİYAT TABAKATI

Giriş

A-2-1-Külliyatlar listesi

A-2-1-1-Büyük Doğu külliyatı

A-2-1-2-Risale-i Nur külliyatı

A-2-1-3-Diriliş külliyatı

A-2-1-4-Cemil Meriç külliyatı

A-2-1-5-Fikirteknesi külliyatı

A-2-1-6-Seyyid Ahmet Arvasi külliyatı

A-2-1-7-Oryantalist külliyat

A-2-1-8-Diğer külliyatlar (Tetkik ve tespit edilecek)

A-2-2-Külliyat muhtevası

A-2-2-1-Ana muhteva

A-2-2-2-Muhteva haritası

A-2-2-3-Mevzu haritası

A-3-KUR’AN İLİMLERİ TABAKATI

Giriş

A-3-1-Tefsir ilmi

A-3-2-Hadis ilmi

A-3-3-Siyer ilmi

A-3-4-Kelam ilmi

A-3-5-Fıkıh ilmi

A-3-6-Lisan ilmi

A-3-7-Maarif ilmi

A-3-8-Hal ilmi

A-3-9-Diğer ilimler

A-4-TEVHİD İLİMLERİ TABAKATI

Giriş

A-4-1-Tasavvuf

A-4-1-1-Tarikat

A-4-1-2-Sohbet

A-4-1-3-Menakıp

A-4-1-4-Ahlak

A-4-1-5-Edep

A-4-1-6-Usul

A-4-2-Tevhid

A-4-2-1-Tevhid

A-4-2-2-Vahdet

A-4-2-3-Şirk

A-4-2-4-Mutlak varlık telakkisi

A-4-2-3-Varlık telakkisi

A-4-2-4-İnsan telakkisi

A-4-2-5-Hayat telakkisi

A-4-3-Tekevvünat

A-4-3-1-Yaratılış

A-4-3-2-Taayyün

A-4-3-3-Tecelli

A-4-3-4-Tezahür

A-5-BEŞERİ İLİMLER TABAKATI

Giriş

A-5-1-Ruhiyat

A-5-2-Ahlak

A-5-3-İçtimaiyat

A-5-4-Tababet

A-5-5-Siyaset

A-5-6-İktisat

A-5-7-Diğer ilimler

A-6-MÜSPET İLİMLER TABAKATI

Giriş

A-6-1-Riyaziye

A-6-2-Matematik

A-6-3-Fizik

A-6-4-Kimya

A-6-5-Astronomi

A-6-6-Biyoloji

A-6-7-Diğer ilimler

A-7-TEFEKKÜR TABAKATI

Giriş

A-7-1-Fikriyatlar (Külliyatlar)

A-7-2-Fikir cereyanları

A-7-3-Fikir keşif ve telifi

A-8-SANAT TABAKATI

Giriş

A-8-1-Edebiyat

A-8-2-Şiir

A-8-3-Musiki

A-8-4-Roman

A-8-5-Hikaye

A-8-6-Seyahatname

A-8-7-Hal tercemesi (biyografi)

A-8-8-Sinema

A-8-9-Minyatür ve resim

A-8-10-Hat sanatı

A-8-11-Tezhip sanatı

A-8-12-Ebru sanatı

A-8-13-Diğer sanatlar

B-ÇERÇEVE

Giriş

B-1-ŞAHSİYETLER ÇERÇEVESİ

Giriş

B-1-1-Terceme-i hal

B-1-1-1-Hayat hikayesi

B-1-1-2-Ruhi hayatı

B-1-1-3-Fikri hayatı

B-1-1-4-İçtimai hayatı

B-1-1-5-Siyasi hayatı

B-1-2-Silsile

B-1-2-1-Tasavvuf silsilesi

B-1-2-2-İlmi silsile

B-1-2-3-Fikri silsile

B-1-3-Eserleri

B-1-3-1-Eser listesi

B-1-3-2-İlmi eserler

B-1-3-3-İrfani eserler

B-1-3-4-Fikri eserler

B-1-3-5-Sanat eserleri

B-1-3-6-Müessese eserleri (kurduğu müesseseler)

B-1-4-Mücadelesi

B-1-4-1-Fikri mücadelesi

B-1-4-2-Siyasi mücadelesi

B-1-4-3-İçtimai mücadelesi

B-1-5-Münasebetleri

B-1-5-1-Münasebet ağı

B-2-KÜLLİYAT ÇERÇEVESİ

Giriş

B-2-1-Külliyatın tam listesi

B-2-1-1-Alfabetik liste

B-2-1-2-Kıymet ve ehemmiyet listesi

B-2-1-3-Telif tarihi listesi

B-2-2-Külliyatın tasnifi

B-2-2-1-Eser tasnifi

B-2-2-2-Mevzu tasnifi

B-2-2-3-Mecra tasnifi

B-2-3-Külliyatın külliyatı

B-2-3-1-Müellif ile ilgili yazılan eserler

B-2-3-2-Külliyat ile ilgili yazılan eserler

B-2-3-3-Fikriyatın tatbiki

B-2-3-4-Külliyatın tesir sahası

B-3-KUR’AN İLİMLERİ TABAKATINA AİT ÇERÇEVE

Giriş

B-4-TEVHİD İLİMLERİ TABAKATINA AİT ÇERÇEVE

Giriş

B-5-BEŞERİ İLİMLER TABAKATINA AİT ÇERÇEVE

Giriş

B-5-1-Batı kaynaklı sosyal bilimler çalışmaları

B-5-1-1-Sosyal bilimler çalışmaları

B-5-1-2-Sosyal bilimlerin tenkidi

B-5-1-3-Sosyal bilimler-Beşeri ilimler eklektik çalışmaları

B-5-2-İslam merkezli beşeri ilimler çalışmaları

B-5-2-1-Beşeri ilimler mecrasının fikri zemini

B-5-2-2-Beşeri ilimler mecrasının ilmi zemini

B-5-2-3-Beşeri ilimler mecrasının irfani zemini

B-5-2-4-Beşeri ilimlerin kuruluş çalışmaları

B-5-2-5-Beşeri ilimlere dair kurucu teklifler

B-6-MÜSPET İLİMLER TABAKATINA AİT ÇERÇEVE

Giriş

B-6-1-Batı kaynaklı pozitif bilimler çalışmaları

B-6-1-1-Pozitif bilimler çalışmaları

B-6-1-2-Pozitif bilimler tenkidi

B-6-1-3-Pozitif bilimler-Müspet ilimler eklektik çalışmaları

B-6-2-İslam merkezli müspet ilimler çalışmaları

B-6-2-1-Müspet ilimler mecrasının fikri zemini

B-6-2-2-Müspet ilimler mecrasının ilmi zemini

B-6-2-3-Müspet ilimler mecrasının irfani zemini

B-6-2-4-Müspet ilimlerin kuruluş çalışmaları

B-6-2-5-Müspet ilimlere dair kurucu teklifler

B-7-TEFEKKÜR TABAKATINA AİT ÇERÇEVE

Giriş

B-8-SANAT TABAKATINA AİT ÇERÇEVE

Giriş

B-9-ESER ÇERÇEVESİ

Giriş

B-9-1-Eserin teknik hüviyeti

B-9-1-1-Baskı yeri, tarihi

B-9-1-2-ISBN numarası

B-9-1-3-Sayfa sayısı

B-9-2-Kaynak ve mensubiyet tasnifi

B-9-2-1-İslam ilim telakkisine tabi olanlar

B-9-2-2-Batı bilim telakkisine tabi olanlar

B-9-2-3-Eklektik telakkiye tabi olanlar

B-9-3-İslam bilgi telakkisindeki tarif ve tasnif

B-9-3-1-İrfan mecrasına ait

B-9-3-2-İlim mecrasına ait

B-9-3-3-Tefekkür mecrasına ait

B-9-3-4-Sanat mecrasına ait

B-9-4-İslam ilim telakkisindeki tarif ve tasnif

B-9-4-1-Kur’an ilimleri mecrasına ait

B-9-4-2-Tevhid ilimleri mecrasına ait

B-9-4-3-Beşeri ilimler mecrasına ait

B-9-4-4-Müspet ilimler mecrasına ait

B-9-5-Derinlik tarif ve tasnifi

B-9-5-1-Tercüme eser

B-9-5-2-Tetkik eser

B-9-5-3-Telif eser

B-9-5-4-Keşif eser

B-9-5-5-Terkip eser

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s