EHL-İ SÜNNET VE İTİKAT YAZILARI -2-

İTİKADI BOZUK ZÜMRELERİN HEZEYAN DOLU GÖRÜŞLERİNE CEVABLAR

Recm cezası ve recm inkarcılarına cevablar

Recm cezasını Haricilerin bir kolu olan Erzakiler dışında bütün İslam hukukçuları kabul ederler. Haricilerden bir fırka olan Erzakiler tevatür derecesine varmamış olan haberi kabul etmedikleri için; evli ve bekâr zanilerin cezasının sopa olduğunu öne sürerler. Ve bu görüşlerini şu ayeti celileye dayandırırlar;

“Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine yüz sopa vurun” [1]

Recm: Zina eden kimsenin taş ve benzeri şeyler atılarak öldürülmesidir. Recmin esası Hazreti Peygamberin kavli ve fiili sünnetidir. Şu halde recm hem fiili hem de kavli bir sünnettir.

Sopa cezası:

Evli zanilerin recmi dışında nassın gereği olarak ikinci ceza sopadır. Zira Allah Resulü’nün şu mübarek sözü bu meseleyi sarahate kavuşturmaktadır.

“Alın işte benden. Allah onlar için bir yol halketmiştir. Bekârın bakire ile zinası yüz sopa ve bir yıl sürgündür. Evlinin evli ile zinası yüz sopa ve taşla recm’dir. [2]

Burada bir ihtilaf söz konusudur. İslam hukukçuları; evli zaninin cezasının yalnız recm mi, yoksa recmle beraber sopa mı olduğu konusunda ihtilaflıdırlar. Hem sopa hem de recm olduğunu söyleyenlerin delili Kur’an-ı Kerim’in sopayı esas ceza olarak zikretmesidir. İşte bu husustaki âyeti kerime:  “Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine yüz sopa vurun.” [3]

Bilahere sünneti seniye; evlinin recmedilmesini ve bekârın sürgün  edilmesi kaidesini getirmiş ve böylece ikisinin birleşmesi vacip olmuştur. Nitekim Hazreti Ali, Şüraha’yı perşembe günü sopalatmış, Cuma günü recmetmiş ve “onu Allah’ın kitabına uyarak sopalattım, Allah Resulünün sünnetine uyarak recmettim” buyurmuştur. Allah Resulünün sopa ile recmi birleştiren hadisi şerifi gayet sarihtir: “Evlinin evli ile zinasında yüz sopa ve recm vardır.” Bu sarih nas ile sabit olan hüküm ancak onun gibi bir nass ile neshedilebilir. Hadisin metni bekâr için sopa ve sürgün, evli için sopa ve recm cezasını koyduğuna ve biz bekarın cezalarını kabul ettiğimiz göre; evlinin cezalarını da kabul etmemiz gerekecektir. Şu halde önce sopa vurulacak, sonra recmedilecektir. İşte bu görüşü belirten fakihlerden bazıları: Hasan, İshak, İbn Münzir, Zahiri mezhebi ile Şianın Zeydiye kolu ve Hanbeli mezhebinden bir grup. [4]

Evli zaninin cezasının sopa değil, recm olduğunu söyleyenlerin delili ise Allah Resulü’nün Maizi, Gamitli kadını ve iki kadını recmetmesidir. Recm ile birlikte sopalattığı varit olmamıştır. Hatta Allah Resulü işçi meselesinde “Enis, yarın o kadına git, eğer itiraf ederse recmet.” buyurduğu varittir. [5]

Buna göre Hazreti Peygamber, recmile birlikte sopa vurulmasını emretmemiştir. Bu hüküm öbüründen daha sonra varit olduğu için bunun kabul edilmesi gerekir. Meselenin nas yönünden izahı böyledir. Mana bakımından izahına gelince; islam hukukundaki umumi kaideye göre; küçük had büyük haddin içerisinde gizlenmiştir. Çünkü had recm için konulmuştur. Recm cezasından önce dövmenin recm konusunda bir tesiri yoktur. Bu görüşü cumhuru fukara kabul eder. Onlar Hazreti Peygamber’in hadisini kabul etmekle beraber, sopanın bilahere neshedildiğini veya recm cezasının içine girdiğini belirtirler. Malikiler, Hanefiler, Şafiiler ve Hanbelilerden bir grubun görüşü böyledir. [6]

Bir üçüncü görüşe ise; evli zani yaşlıysa hem dövülür hem recmolunur. Eğer genç ise dövülmez sadece recmolunur. Nitekim Ebuzer’den şu mealde bir rivayet nakledilir: “Yaşlılara sopa vurulur ve recmolunur, evliler recmolunur, bekâra sopa vurulur ve sürgün edilir.” [7]

Müslim ve Nesel’den rivayet edilen bir hadisi şerifte Hazreti Peygamber şöyle buyurur: “Üç kişiye Allah kıyamet gününde rahmet nazarıyla ve onları tezkire etmez, onlar için elim bir azap vardır. Zina eden yaşlıya, yalan söyleyen hükümdara, büyüklenen işçiye.”

***

 

RECMİ İNKAR EDEN HAYRETTİN KARAMAN’IN

HEZAYANLARI

 

İnternet sitesinde kendini “İslam hukuku profesörü” olarak takdim eden Hayrettin Karaman’ın Hukukçumu yoksa gugukçu mu olduğunu tam kestirebilmiş değiliz. Verdiği fetvalarla zamana göre konuşmayı meziyet kabul eden bu İslam hukukçusu (hemde profesörü), dinlerarası diyalog meselesindeki safdirik tutumundan tutunda, Hazreti Muaviye’yi sevmem demeye kadar türlü hezeyan ve safsata sözleriyle nam salmış birisidir.

“İslam’da recm cezası var mı?” sorusuyla başlıyor hezeyanına.

Elcevab “Recim yoktur.”

Hazreti Peygamber’den başlayarak tatbikatı olan, sahabelerin büyüğü olan Hazreti Ali’ninde sünnetinde var olan Recm cezası nasıl olurda inkar edilir? Nitekim Hazreti Ali, Şüraha’yı perşembe günü sopalatmış, Cuma günü recmetmiş ve “onu Allah’ın kitabına uyarak sopalattım, Allah Resulünün sünnetine uyarak recmettim” buyurmuştur.

***

Kur’an sünnet münasebetinden haberi olmayan yerli oryantalist ocağı olan “İLAHİYAT FAKÜLTELERİ” ıslah edilmediği takdirde büyük felaketlere kapı aralanacaktır.

***

“Recme Karşı Uluslararası Komite”

Almanya merkezli kurulan recme karşı uluslararası komitenin kurucularından olan Mina Ahadi bakın neler söylüyor;

Kadın hakları için ayağa kalkın!..

Dünyadaki bütün kadın ve insan hakları savunucularına:

  1. yüzyılda erkek ve kadınları recm etmek iğrenç bir durumdur. Recm, erkek ve kadınları bellerine veya boyunlarına kadar gömmek ve onları yavaş yavaş işkence yaparak katletmektir. Onların suçları İslami yasalara göre cinsel ilişkide bulunmaktır. 

Son dönemlerde İslam ile yönetilen ülkelerde İslamcı hükümetler bu vahşi ve ortaçağ cezasını daha sık uygulamaya başladılar. İslami rejimlerin ve İslami grupların yönetiminde yaşayan erkek ve kadınlar daima recmin kurbanları olma tehlikesi altındadırlar. 

Ameneh Laval Nijerya’da, Sima İran’da ve Zafaran Bibi Pakistan’da cezaevindeler ve recmedilme kabusuyla yüzyüzeler. Hemen şimdi, özgürlükçü insanlar, ilerici kurumlar ve insan hakları örgütleri bu vahşeti sona erdirmek için güçlerini birleştirmelidirler.

Kadınlara ve erkeklere uygulanan bu vahşi uygulamayı protesto için Recme Karşı Uluslararası Komite recme karşı uluslararası eylem çağrısında bulunuyor. 31 Mayıs’ta İran, Pakistan, Nijerya, Sudan büyükelçilikleri önlerinde toplanacağız ve recme karşı itirazımızı ve öfkemizi ifade edeceğiz. Ayrıca, Brüksel’de Avrupa Birliği bürosu önünde bir araya geleceğiz ve temsilcilerimiz AB görevlileriyle görüşecektir. Recm ve bütün vahşi İslami cezalandırmalar derhal tüm dünyada sona erdirilmelidir.

Sizleri kadınlarını savunmak için ve recme karşı bu gösterilere katılmaya çağırıyoruz. HEP BİRLİKTE BİR FARK YARATABİLİRİZ.

Mina Ahadi
Recme Karşı Uluslararası Komite

Mina Ahadi İran Komünist-İşçi Partisi Merkez Komitesi üyesi ve Recme Karşı Uluslararası Komite’nin koordinatörüdür.

Hayrettin Karaman’dan Hayri Kırbaşoğlu’na kadar recmi inkar eden ilahiyat kadrosunun, Mina Ahadi denilen ateist kadınla müşterek düşmeleri gayet dikkat çekicidir.

 

***

Hatime:

  • Recm cezası vardır.
  • Var olduğunu Hazreti Peygamberin ve sahabenin tatbikatlarında görmekteyiz.
  • Recmin var olduğunu bütün Ehl-i Sünnet uleması kabul etmiştir.
  • Recmi ve Recimci anlayışı recmetmek isteyen kafa, yerli oryantalist kafadır.
  • Yerli oryanalistlerin asıl maksadı, recimden ziyade, ana omurga olan Ehl-i sünnet itikadını yıkmaktır.
  • Nesiller piçleştirilemez. Piçleştirmek isteyenlere gerekli ceza tevdi olunur.
  • İslam hukukunda, insanlar suç işlesin cezalandırılsın usulü yoktur. Suçu bitirmek suçluyu caydırmak için adalet deruhte edilir.

 

 

[1] Nur 2

[2] Bu hadis Müslim, Ebu Davud ve Tirmizi tarafından rivayet edilmiştir.

[3] Nur 2

[4] Bidayet’ül Müçtehit cilt 2, sayfa 363, El- Muğni cilt 10, sayfa 124, El-Muhalla cilt 11, s.233 ve devamı, Şerh’el Ezhar c.4 s.244

 

[5] Bu hadisi bir topluluk rivayet etmiştir.

[6] Bidayet’ül Müçtehit cilt 2, sayfa 363, Şerhi Zürkani c.8, s.82, Şerh Feth’el Kadir c. 4

[7] El- Muhalla c. 11, s. 234

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s